Získané dotace

Průzkumný vrt BR-3, Březová

Banner SFŽP

Název projektu: Průzkumný vrt BR-3, Březová

Způsobilé výdaje: 478 192 Kč

Výše dotace: 236 245 Kč

Dokončení projektu: 04/2021

Předmětem projektu bylo provedení průzkumného hydrogeologického vrtu BR-3, technologií rotačně příklepového vrtání ponorným kladivem se vzduchovým výplachem, s průběžným pracovním pažením, vrtným průměrem 273/254 mm, vystrojení zárubnicí PVC-U 160x6 mm s atestem na pitnou vodu. Dále došlo k provedení hydrodynamických zkoušek - dlouhodobá zkouška v délce 21 dnů a k odběru vzorků vody a analýze kvality v akreditované laboratoři.

Vrtem BR-3 byla zastižena mělká vydatná zvodeň v terciérních sedimentech s naraženou hladinou v hloubce 3,5 m (písky – slabší přítoky) a 15 m – štěrkopísky, velmi silné přítoky. 

 

Na novém průzkumném vrtu BR-3 byla provedena dlouhodobá čerpací zkouška s následnou stoupací zkouškou pro zjištění dlouhodobě využitelného množství podzemní vody, hydraulických parametrů jímaného kolektoru a míry případného ovlivnění stávajících jímacích objektů. Zkoušky byly provedeny v délce trvání 21 + 1 dnů, s doměřením hladiny po 7 dnech od ukončení čerpání.

Vrt byl v průběhu čerpací zkoušky zatížen čerpaným množstvím vody postupně 0,5 l/s, 0,8 l/s a 1,0 l/s. Hladina vody v testovaném vrtu BR-3 se v jednotlivých depresních úrovních vždy rychle ustálila. Vzhledem k malému dosaženému snížení hladiny při čerpání 1,0 l/s (snížení 0,9 m) byl vrt krátkodobě zatížen čerpáním 1,3 l/s. Maximální snížení hladiny vody ve vrtu bylo 1,15 m od klidové hladiny.

Ověřenou vydatnost nového vrtu BR-3 ve výši 1,0 l/s lze považovat za dlouhodobě využitelnou, nezpůsobující ovlivnění využitelnosti stávajících vodních zdrojů v okolí. Podzemní vodu z vrtu BR-3 je možné z hlediska množství využít jako zdroj vody pro zásobování obce Březová vodou se značnou rezervou.

Kvalita podzemní vody jímané vrtem BR-3 z terciérních štěrkopísků je velmi dobrá. Limitům na pitnou vodu nevyhověly pouze některé mikrobiologické parametry (mikr. kultury při 22°C a 36°C a koliformní bakterie). Ve všech ostatních parametrech (anorganické parametry, kovy, BTEX, PAU, VOC, pesticidy, radiologie, mikrobiologie) voda vyhovuje limitům na pitnou vodu.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fotodokumentace-vrt-brezova.docx.pdf 805.2 Kb

Dětské hřiště a Junior park Březová

V dubnu 2021 bylo kompletně dokončen projekt "Dětské hřiště a Junior park Březová". V rámci projektu vzniklo dětské hřiště a rovněž bylo vybudováno workoutové hřiště. Herní prvky na dětské hřiště dodaly firmy Alestra s.r.o. a Dřevoartikl, spol. s r.o. Workoutové hřiště dodala firma COLMEX s.r.o. Celkové náklady akce dosáhly částky 543 435 Kč. Projekt byl spolufinancován z Programu podpory a rozvoje venkova MMR a Programu obnovy venkova Středočeského kraje celkovou částkou 442 000 Kč.

 

logo                                     logo

 

 


Dětské hřiště Březová

V červnu 2020 byla realizována akce, na kterou poskytl, prostřednictvím Středočeského Fondu obnovy venkova, dotaci Středočeský kraj, a to ve výši 142 788 Kč. U tenisového kurtu vyrostla multifunkční herní sestava obsahující skluzavky, tunely, lanový most nebo šplhací stěnu. Na zahradě MŠ byl instalován další dětský prvek, a to věž se skluzavkou a tunelem. Celkové finanční náklady akce činily 195 122 Kč. 

logo


Výstavba plotu v MŠ Březová

V srpnu 2019 byla realizována stavba nového plotu v MŠ Březová. Došlo k vybourání podezdívky, která byla v havarijním stavu a následně k výstavbě podezdívky nové. Rovněž byly výměněny plotové výplně v celé délce plotu. Celkové finanční náklady akce činily 215 265 Kč. Na akci poskytl, prostřednictvím Středočeského Fondu obnovy venkova, dotaci Středočeský kraj, a to ve výši 172 212 Kč.

logo


Získané dotace

V období duben až červen roku 2016 proběhl projekt "Pomník padlým - obnova pietního místa". V rámci projektu byl odstraněn původní betonový chodník, obrubníky a plot. Poté byly zasazeny nové kamenné obrubníky. Při opravě samotného pomníku bylo zjištěno, že podstavec tvoří jíž zcela nevyhovující degradované cihly - byly nahrazeny žulovou podestou. Dále byl zhotoven mlatový chodník, nový plůtek, byla upravena travnatá plocha, natřeny stožáry. Pomník byl očištěn a zlaté písmo obnoveno.

Projekt byl spolufinancován ze Středočeského Fondu kultury a památek z rozpočtu Středočeského kraje částkou 200 000 Kč. Celkové náklady na projekt činily 280 811 Kč.

logo


 

V období červen až září roku 2015 byl realizován projekt "Zateplení MŠ Březová, okres Beroun". Došlo k výměně otvorových výplní a zateplení obvodového zdiva budovy MŠ.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. Celkové náklady činily 1 398 431 Kč, dotace SFŽP ČR psk 937 860 Kč.

logo


 

V období březen až červenec roku 2015 byl realizován projekt "Zateplení Obecní úřadu Březová, okres Beroun". Proběhlo zateplení obvodového pláště, soklu a podlahy půdy. Proběhla také výměna otvorových výplní a rekonstrukce otopné soustavy s výměnou zdroje vytápění za automatický kotel na biopaliva (dřevní palety).

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. Celkové náklady projektu byly 2 211 126 Kč, dotace pak 1 572 461 Kč.

logo

 


V březnu roku 2015 proběhla "Oprava střechy OÚ Březová a Obecní knihovny Březová". V rámci projektu byla demontována původní střešní krytina a latě, byl očištěn stávající krov a jeho nevyhovující části byly opraveny nebo vyměněny. Provedla se hloubková impregnace dřeva, byla položena folie, nové latě a tašky a také odvodnění a svody. Opravou krovu se zabránilo možnému zborcení střechy, nová krytina odlehčila původnímu krovu.

Projekt byl spolufinancován ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst z rozpočtu Středočeského kraje částkou 170 000 Kč. Celkové náklady na projekt činily 179 292 Kč.  

logo


 

V období srpen až říjen roku 2014 probíhal projekt "Zateplení kulturního domu v Březové, okres Beroun". Hlavním cílem bylo zateplení celého obejktu. Proběhlo tedy zateplení obvodového pláště, soklu, podlahy půdy a ploché střechy. Proběhla také výměna otvorových výplní a rekonstrukce otopné soustavy s výměnou zdroje vytápění za automatický kotel na biopaliva (dřevní palety).

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v ČR. Celkové náklady činily 3 972 988 Kč, dotace pak 2 214 835 Kč.

 

logo


 

V období listopad roku 2012 až březen roku 2013 probíhal projekt "Rekonstrukce objektu pro umístění MŠ v Březové 1. etapa". V rámci projektu proběhly stavební úpravy budovy č.p. 51 v obci Březová, kterými byl objekt modernizován pro umístění jedné třídy MŠ pro 25 dětí. Jednalo se o minimální zásah do svislých nosných kontrukcí, vyzdění příček, provedení nových podlahových konstrukcí s novými krytinami, nových vnitřních instalací vodovodu, kanalizace, ústředního vytápění, elektroinstalace a o povrchové úpravy.

Projekt byl spolufinancován ze Středočeského Fondu pro rozvoj obcí a měst z rozpočtu Středočeského kraje částkou 3 500 000 Kč. Celkové náklady na projekt činily 3 864 129 Kč.

logo


 

V srpnu roku 2011 se uskutečnila realizace akce "Setkání obcí a měst se společným názvem Březová – Brezová". Jednalo se již o IXX. ročník setkání, kterého se účastní většinou 8 obcí a měst z České Republiky a Brezová pod Bradlom ze Slovenska. Součástí akce je hudební vystoupení s taneční zábavou, slavnostní nástupy všech zúčastněných obcí, fotbalový turnaj, volejbalový turnaj, hasičské soutěže, beseda starostů a dalších zástupců obcí. Do naší malé obce s 273 obyvateli tehdy zavítalo dalších zhruba 300 "Březováků". Bylo třeba zajistit provizorní přípojku elektřiny, pronajmout mobilní sociální zařízení, podium, stany, stoly, lavice a zajistit kyvadlovou dopravu na fotbalové hřiště do Bzové.

Projekt byl spolufinancován ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek z rozpočtu Středočeského kraje částkou 100 000 Kč. Celkové náklady na projekt činily 138 827 Kč.

logo


 

V období červen až červenec roku 2011 proběhl projekt " Oprava víceúčelolvého hřiště v Březové". V rámci projektu byla na ploše 18 x 36 m odstraněna horní vrstva písku prorostlá travou, odstaněny původní volejbalové sloupky a zabetonovány patky nových univerzálních sloupků. Plocha byla srovnána vrstvou škváry a položen antukový povrch včetně trvalých značek pro snadné lajnování hřišť pro jednotlivé sporty.

Projekt byl spolufinancován ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence z rozpočtu Středočeského kraje částkou 100 000 Kč. Celkové náklady na projekt činily 169 300 Kč.

logo