Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Březová č. 1/2009 - Požární řád obce Březová

 Obecně závazná vyhláška obce Březová č. 1/2009

 Požární řád obce Březová

 

Zastupitelstvo obce Březová se na svém zasedání dne 7. října 2009 usneslo vydat  v souladu s § 10 a § 84 odst.2., písm. h) zákona č. 128/2000/Sb.,   o obcích ( obecní zřízení), ve znění   pozdějších předpisů a  podle § 29 odst.1 písm.o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně    ve znění pozdějších předpisů a § 15 nařízení vlády č.172/2001Sb., k provedení zákona o požární ochraně,  tuto obecně závaznou vyhlášku.

                                                           

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečování požární ochrany v obci, dle § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k  provedení zákona   o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

Čl.2

Organizace požární ochrany v obci

1.  Po uzavření „Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Březová“    s Městem Žebrák dne 23.7.2007 odpovídá za požární ochranu na území obce  Březová město  Žebrák,  které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů  o požární ochraně.

 

2. Ochrana životů, zdraví  a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru  obce je zajištěna jednotkou  zřízenou městem Žebrák kategorie JPO III a dále Jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje stanice IHSZ stanice Hořovice, nám. B. Němcové 811/12. ,

 

3. K řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany obec:

a) uzavřela Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Březová s městem Žebrák

b) projednává stav požární ochrany v obci v  Zastupitelstvu obce nejméně dvakrát ročně  a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně obce,

c) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu  požárního preventistu..

 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem

na místní situaci.

1.    V obci se nenachází prostor, kde je možné pořádat kulturní akce pro 200 a více osob.             

 

2.    Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a)   letní sezona, období sucha v měsíci červenci a srpnu – požární bezpečnost je v tomto období zabezpečena zákazem  rozdělávání ohně. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle §27 odst.1 písm.f) bod 1 zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.

b)   topná sezona – každý občan zodpovídá podle zákona 133/1985 Sb. § 17

    

 

 

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1.    Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašovny požáru uvedené v Čl. 7.

 

2.    Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 2., odst.2.

 

 Čl. 5

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Žebrák

1.  Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Žebrák je na základě požárního poplachového plánu  Středočeského kraje, Územního odboru Beroun,  zařazena do  kategorie JPO III.

 

2.  Početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny  v příloze  č.1 a 2.  Přílohy jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

 

3.  Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice  nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

 

Čl. 6

Přehled zdrojů požární vody

1.  Město Žebrák  zajišťuje  potřebné  zdroje  požární  vody  a vyžaduje od majitele jejich údržbu tak,   aby byly použitelné pro potřeby hašení.  Jako zdroje požární vody v obci určuje:

 

· požární nádrž                  v centru obce         s objemem  700 000 l vody

 

2.  Vlastník  zdrojů  vody  pro hašení  je  povinen   v souladu  s předpisy  o požární  ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, a   vlastník příjezdové komunikace  ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.

 

 Čl.7

Ohlašovny požárů  v obci

 

Obecní úřad Březová

Březová 23

Tel.: 311 533 460

Mob.: 604 577 125

Simrovi

Březová 25

Tel.: 311 533 741

Mob.: 602 284 948

 

Důležitá telefonní čísla:

 

Jednotné tísňové volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie

158

Hasičský záchranný sbor – operační středisko Kladno

950 870444

Hasičský záchranný sbor – stanice Hořovice

950 842011

Policie ČR Zdice

974872730

Záchranná služba Oblastní středisko Příbram

155,  318494901

Rozvodné závody

800186435

 

v obci není  plyn   ani vodovod

 

Ohlašovny požáru jsou v obci označeny tabulkou „OHLAŠOVNA  POŽÁRU“.

Pro ohlašovnu požáru je zpracován „Řád ohlašovny požáru“ a ohlašovna požáru podle tohoto řádu  plní úkoly:

·   přebírá zprávu o požáru, mimořádné události, nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má událost rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí

· oznamuje nahlášenou událost na operační středisko IZHS- KLADNO, pokud tuto povinnost nepřevezme jednotka SDH  Žebrák.

  

Čl. 8

Vyhlášení požárního poplachu v obci

Požární poplach v obci se vyhlašuje požární sirénou nepřetržitým tónem po dobu 20  vteřin s 10ti vteřinovou  přestávkou, po které následuje dalších 20 vteřin nepřetržitým tónem. Požární siréna je umístěna na budově Městského úřadu v Žebráce čp.1. Ovládání sirény je umístěno uvnitř hasičské zbrojnice vpravo od vstupu do objektu na ovládacím panelu svolávacího systému „KANGO“.

 

Čl. 9

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce. Její platnost není omezena.

 

 

Seznam příloh požárního řádu obce:

-         příloha č.1 –     Jmenný seznam členů JSDH města Žebrák

-         příloha č. 2     Technické  vybavení  JSDH města Žebrák

 

 

 

 

 

V Březové  dne: 7. října 2009

 

 

             ...............................................                                    ............................................................

                        Eva Simrová                                                                  Martina Nedvědová

                   místostarosta  obce                                                                starostka  obce

 

 

 

       Vyvěšeno: 8. října 2009                                                            Sejmuto: 23. října  2009