Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství obce Březová

 

Obec Březová, okres Beroun OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3 / 2006,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva

na veřejném prostranství obce Březová

 

Zastupitelstvo obce Březová schválilo a vydalo dne dne 26. června 2006 v souladu s ustanovením § 10, §35 a §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku


Čl. 1

  1. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochraně veřejného pořádku v obci Březová se stanoví dále uvedená pravidla, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku a čistoty na veřejných prostranstvích v obci.

  1. Veřejnou zelení se rozumí např. trávníky, keře, stromy, květinové záhony, cesty, doplňující obytné prostředí ve správě, či ve vlastnictví obce.

Čl. 2

  1. Na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce, která jsou barevně vyznačena v příloze, je možno vodit psy pouze na vodítku.


Čl. 3

  1. Pohyb drůbeže a jiného podobného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně v obci.

  1. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany veřejné zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby se jejich drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo nepohybovalo volně na veřejném prostranství v zastavěné části obce.


Čl. 4

Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva, popř. jejich průvodci, či jezdci, dbají toho, aby pes, drůbež, či jiné hospodářské zvířectvo neznečisťovalo veřejné prostranství nebo veřejnou zeleň.


Čl. 5

  1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je tato obecně závazná vyhláška stanovuje duplicitním způsobem, přednost.

  1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jiný správní delikt či trestní čin.

  1. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Březová č. 1/2001 ze dne 19. 2. 2001.

Čl. 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 18. července 2006.         Josef Fanta                                                                              František Pícha

      místostarosta                                                                                    starosta


Vyvěšeno: 3. 7. 2006

Sejmuto:  19.7.2006

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-ozv-c.-3-2006.pdf 891.1 Kb