Elektronická úřední deska

Místní poplatky

POPLATKY

VYBÍRANÉ  OBCÍ  V  ROCE  2019

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

splatnost do 31. března 2019

osoba hlášená k trvalému pobytu v obci ..... 600 Kč

osoby narozené do 1. 1. 1949 ..... 500 Kč

osoby narozené po 31. 12. 2012 ..... 500 Kč

cizinci s pobytem delším 3 měsíců ….. 600Kč

za rekreační objekt v obci hradí majitel  ...... 600 Kč

Poplatek ze psů:

splatnost do 31. března 2019

za jednoho psa ... 100 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož majitele ... 150 Kč

Poplatky můžete uhradit:

  • Na OÚ v pondělí a středu od 8:30 do 17 hod.
  • Převodem na účet obce č. 364264349/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu,      pokud budou poplatníci žijící v jednom domě hradit poplatky jednotlivě, uvedou do variabilního symbolu za čp. ještě rok svého narození