Archiv elektronické úřední desky

Volby - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Tabulka

 

Volby do Zastupitelstva obce Březová a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

 

Obecní úřad Březová, 267 51

 

Informace

o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14c odst.1 písm.f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  informuji o počtu a sídle volebních okrsků

  • volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Březová, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, a
  • politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislé kandidáty, jejichž přihláška k registraci pro volby  do Senátu Parlamentu ČR byla zaregistrována ve volebním obvodu, jehož součástí je obec Březová, a kandidují pouze ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018.

 

Počet okrsků :  1

 

Sídlo volebního okrsku č. 1:   Kancelář OÚ Březová, čp. 23, 267 51 Březová

 

V Březové dne 21. srpna 2018

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     Martina Nedvědová

                                                                                                 Starostka obce Březová

 

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní podle ustanovení § 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu.

 

Informace: Každá  volební  strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby                    do zastupitelstva   obce,  může   delegovat   nejpozději  do  30   dnů  přede   dnem   voleb (do 5. září 2018) jednoho  člena a jednoho náhradníka do okrskové  volební komise.

 

S ohledem na usnesení Nejvyššího správního soudu č.j. Vol 23-2014-110 ze dne 20.11.2014, mají právo delegovat člena a náhradníka do okrskových volebních komisí zřízených podle zákona  č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí také subjekty kandidující pouze ve volbách do 1/3 Senátu (tj. politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislí kandidáti, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, a kteří kandidují pouze v těchto volbách).

 

Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce (§ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 14c odst.1 písm.f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů) buď osobně (sepíše se úřední záznam nebo se potvrdí převzetí) nebo v listinné podobě nebo v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem).

 

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení.

 

Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.