Archiv elektronické úřední desky

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12., 13., 26. a 27. ledna 2018

 

Volba prezidenta ČR

26. a 27. ledna 2018

Počet voličů v obci 

zapsaných v seznamech                                                 248

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky          189    (76,21 %)

Počet odevzdaných úředních obálek                              189

Počet platných hlasů                                                      189

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Č.kand.              Jméno a příjmení                                    Počet hlasů

9                           Jiří Drahoš                                          100 hlasů

7                           Miloš Zeman                                         89 hlasů   

 

 

 

 

 

OznÁmení o dobĚ a místě konání

II. kola volby PREZIDENTA

Starostka obce Březová podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1.

II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

  • v pátek dne 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin  a
  • v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 2.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č 1 je volební místnost: kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Březová, okres Beroun.

3.  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.  

Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

 V Březové dne 15. ledna 2018                                    

                                                                                                      ….............................

                                                                                                       Martina Nedvědová

                                                                                                               starostka

 

 

 

Volba prezidenta ČR

12. a 13. ledna 2018

Výsledek volby v obci Březová

 

Počet voličů v obci včetně zapsaných ve zvláštním seznamu voličů                        248

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky          190    (76,61 %)

Počet odevzdaných úředních obálek                              190

Počet platných hlasů                                                       190

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo              Jméno a příjmení                                    Počet hlasů

kandidáta

7       Miloš Zeman                                                           62 hlasů   

9       Jiří Drahoš                                                              57 hlasů

2       Michal Horáček                                                      31 hlas

8       Marek Hilšer                                                          14 hlasů

3       Pavel Fischer                                                           11 hlasů

1       Mirek Topolánek                                                    10 hlasů

5       Petr Hannig                                                               3 hlasy

4       Jiří Hynek                                                                  1 hlas     

6       Vratislav Kulhánek                                                   1 hlas

 

 

 

 

 

OznÁmení o dobĚ a místě konání volbY PREZIDENTA

Starostka obce Březová podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,                                       

oznamuje:

1.

Volba prezidenta České republiky se koná:

  • v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22:00 hodin  a
  • v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14,00 hodin.

 2.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

pro voliče přihlášeni k trvalému pobytu v obci Březová, okres Beroun

3.  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.  

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.

5.  

Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Březové dne 28. prosince 2017                                    

                                                                                      ........................

                                                                                              starostka

 

 

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že                                         

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018. První zasedání se uskuteční dne 20. prosince 2017 v 17:15 hodin  v budově  OÚ Březová se sídlem Březová č.p.23.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 V Březové dne 14. prosince 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                  Martina Nedvědová

                                                                                                      Starostka obce                         

Dle § 18 odst. 7 zákona o volbě prezidenta republiky – „Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební komise.“

 

                                                               


                                                              

 

Informace

o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků.

Počet okrsků:  1

Sídlo volebního okrsku č. 1 :    Březová 23, 267 51 Březová

 

V Březové dne 28. listopadu 2017

 

 ...........................................                                                                                                   

                                                                                            Martina Nedvědová

                                                                                         Starostka obce Březová