Archiv elektronické úřední desky

Oznámení záměru směnit pozemek

O b e c B ř e z o v á

Březová 23, 267 51 p. Zdice

 

dle ustanovení § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů,

v souladu s usnesením zastupitelstva obce Březová ze dne 30.4.2018

 

oznamuje záměr

 

směnit pozemek parc. č. 396/4 o výměře 26 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, nacházející se v obci Březová a k. ú. Březová u Hořovic, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 396/1 v obci Březová a k.ú. Březová u Hořovic na základě geometrického plánu č. 292-61/2017 vyhotoveného Ing. Zbyňkem Zimou, geodetem se sídlem v Kublově, za pozemek parc.č. 142/3 o výměře 34 m2, zahrada, nacházející se v obci Březová a k. ú. Březová u Hořovic, který vznikl oddělením od pozemku parc.č. 142/1.

 

Podmínky směny:

  • náklady spojené s převodem pozemků uhradí obě strany společně, každá jednu polovinu

  • rozdíl hodnot pozemků ve výši 800 Kč uhradí obec Březová vlastníku pozemku parc.č. 142/3, k.ú. Březová u Hořovic

  • ostatní podmínky budou stanoveny směnnou smlouvou

 

 

Poučení:

Žádosti, nabídky, podněty a připomínky mohou občané doručit do podatelny Obecního úřadu Březová, Březová 23, 267 51, nejpozději do 21. května 2018, tj. poslední den zveřejnění tohoto záměru.

 

V Březové dne 3. května 2018

 

Martina Nedvědová

starostka obce

 

Příloha: geometrický plán č. 292-61/2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
geometricky-plan.jpg 4009 Kb