Archiv elektronické úřední desky

Oznámení záměru prodat 2 pozemky o výměře celkem 148 m2

O b e c B ř e z o v á 

Březová 23, 267 51 p. Zdice

dle ustanovení § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů,

v souladu s usnesením zastupitelstva obce Březová ze dne 12.7.2018

 

oznamuje záměr

  • prodat pozemek parc. č. 498/56, o výměře 21 m2, ostat.pl., v obci Březová a k.ú. Březová u Hořovic, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 498/19 v obci Březová a k.ú. Březová u Hořovic na základě geometrického plánu č. 301-48/2018 vyhotoveného Ing. Zbyňkem Zimou, geodetem se sídlem v Kublově
  • prodat pozemek parc. č. 498/57, o výměře 128 m2, orná půda,  v obci Březová a k.ú. Březová u Hořovic, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 498/21 v obci Březová a k.ú. Březová u Hořovic na základě geometrického plánu č. 301-48/2018 vyhotoveného Ing. Zbyňkem Zimou, geodetem se sídlem v Kublově

a to za cenu obvyklou stanovenou ve výši 100,- Kč za jeden m2  předem známým zájemcům, manželům: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, do vlastnictví s tím, že zájemci hradí společně i veškeré náklady spojené s převodem výše uvedených nemovitostí.

Zájemci v současné době na své náklady pozemky parc. č. 498/56 a 498/57  v k.ú. Březová u Hořovic udržují a k pozemkům je přístup přes pozemek v jejich vlastnictví.

Poučení:

Občané mají právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky či připomínky k této věci nejpozději do posledního dne zveřejnění tohoto záměru na OÚ Březová.

V Březové dne  17. září 2018

 

                                                                Martina Nedvědová

                                                                   starostka obce

 

Doba zveøejnìní: Vyvìšeno: 17. září 2018

                                  Sejmuto:  02. října 2018

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
geometricky-plan-c.-301-48-2018.pdf 835 Kb