Archiv elektronické úřední desky

Oznámení o době a místě konání voleb

 

OznÁmení o době a místě konání voleb

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 • do Zastupitelstva obce Březová
 • do Senátu Parlamentu České republiky  

Starostka obce Březová podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,                                                              

oznamuje:

 1. Volby do Zastupitelstva  obce Březová a  volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:      
 • v pátek 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a
 • v sobotu 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 1. Místem konání voleb   

          ve volebním  okrsku  č.1 je volební místnost: kancelář OÚ Březová, č.p. 23,  267 51 Březová 

 1. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
 1. Volby do zastupitelstva obce: Voliči  bude   umožněno  hlasování  poté,   kdy  prokáže  svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož  občané jsou  oprávněni volit  na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským  průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

V případě konání II.  kola  voleb do Senátu se  tyto  uskuteční:

 • dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin   a
 • dne 13. října 2018 od  8.00 hodin do 14.00 hodin.

    V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

       V Březové dne 20. září 2018

 

                                                                  Martina Nedvědová, starostka