Archiv elektronické úřední desky

Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Březová, příspěvkové organizace

Obec Březová, Březová 23, 267 51 Zdice

IČ: 00233153,  Tel.: 311533460, 604577125

E-mail: obecniurad.brezova@quick.cz

 

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

 

vyhlašuje konkursní řízení na  funkci ředitele/ředitelky

 

Mateřské školy Březová, okres Beroun, příspěvkové organizace,

IČ: 21551499

 

 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 4. 2017

 

Požadavky:

- předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle  zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

- organizační a řídící schopnosti, znalost školské problematiky a příslušných předpisů

 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

- jméno a příjmení, titul, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, kontakty (telefon, e-mail), datum  a vlastnoruční podpis

 

K přihlášce doložte:

  • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším zdělávání/maturitní vysvědčení),

  • doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

  • strukturovaný profesní životopis a kontakty pro získání referencí,

  • návrh koncepce rozvoje školy v rozsahu max. 4 normostran,

  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

  • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa  ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),

  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte v zapečetěné obálce nejpozději do 9. března 2017 do 10 hod. na adresu: Obecní úřad Březová, Březová 23, 267 51 Zdice. Obálku označte slovy: „ KONKURZ – NEOTVÍRAT“.

V Březové dne 7. února 2017

 

                                                                                                   Martina Nedvědová

                                                                                                       Starostka obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
konkurz-reditel-ms-brezova.doc 48.6 Kb