Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 9. června 2017 od 16:30 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Příprava návrhu závěrečného účtu obce za rok 2016

5) Projednání návrhu dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci Dostavba  místní komunikace na pozemku parc.č. 498/48 v k.ú. Březová u Hořovic“

6) Různé: kulturní akce

 

V Březové, dne 2. června 2017