Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Sál kulturního domu, Březová 53, 267 51

Doba konání: 30. června 2017 od 19:00 hod.

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Schvalování závěrečného účtu obce za rok 2016

5) Schvalování účetní závěrky obce a příspěvkové organizace za rok 2016

6) Schvalování zadání územní studie lokality Z4 k Územnímu plánu Březová

7) Příprava Strategického rozvojového plánu obce Březová – informace o provedeném výzkumu veřejného mínění v obci

8) Vodovod a kanalizace – výsledek průzkumu zájmu občanů, další postup

9) Schvalování vstupu obce do Mikroregionu Hořovicko

10) Diskuze, Různé: havarijní stav elektroinstalace v KD, pojištění obecního majetku, volby přísedících Okresního soudu v Berouně

V Březové, dne 23. června 2017

 

Martina Nedvědová

starostka obce Březová