Archiv elektronické úřední desky

informace o konání zasedání zastupitelstva obce

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 17. května 2017 od 16:30 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Schvalování prodeje pozemků parc.č. 498/54 a  498/55 v k.ú. Březová u Hořovic  

5) Strategický rozvojový plán obce Březová  - schvalování objednávky 

6) Různé:

o    Zvýšený výskyt potkanů

o    Příspěvek pro SK Březová 08

o    Příprava kulturních akcí

 

V Březové, dne 10. května 2017

 

Martina Nedvědová

starostka obce Březová