Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 8. listopadu 2017 od 16 hod.

 

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 8. listopadu 2017 od 16:00 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Zpětný odkup pozemku parc. č. 498/45 - schvalování

5) Žádost o prodej části pozemků parc.č. 498/21 a 498/19

6) Dětská hřiště – přípravy projektů

7) Výběr zpracovatele Územní studie lokality Z4

8) Různé: pozemky se studnami u č.p. 15 a 16, nájemní smlouva – plocha pro shromažďování větví, strategický plán obce, škodné události, GDPR, příprava rozpočtů na r. 2018

V Březové, dne 1. listopadu 2017