Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 6. února 2017 v kanceláři OÚ Březová od 16:15 hod.

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 6. února 2017 od 16:15 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Březová, p.o.

5) Schvalování smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s.; kNN pro p.č. 199/7; dotčené obecní pozemky: parc.č. 405/1 a 411 v k.ú. Březová u Hořovic

6) Schvalování dodatku č. 1 k nájemní smlouvě – zvýšení záloh na energie v kulturním domě

7) MAS Karlštejnsko, z. ú. – příprava projektových záměrů obce

8) Různé: kulturní akce, žádosti o příspěvky