Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 4. října 2018

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 4. října 2018 od 16:30 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Schvalování prodeje pozemku parc.č. 498/56 a 498/57 v k.ú. Březová u Hořovic, celkem 149 m2

5) Schvalování koupě pozemku parc.č. 251/8 v k.ú. Březová u Hořovic, 192 m2 (místní komunikace)

6) Schvalování prodloužení smluvní lhůty pro zahájení výstavby RD na pozemku parc.č. 498/41 v k.ú. Březová u Hořovic 

7) Schvalování uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Hořovice o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

8) Schvalování změny rozpočtu obce

9) Různé

 

V Březové 27. září 2018

Martina Nedvědová

starostka obce Březová