Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 30.4.2018

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 30. dubna 2018 od 16:30 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Schvalování prodeje pozemku parc.č. 498/45 v k.ú. Březová u Hořovic

5) Směna a žádost o prodej drobných pozemků - příprava

6) Dostavba  místní komunikace na pozemcích parc.č. 410/1, 196/1 a 190/47 - schvalování zadávací dokumentace

7) Různé: mobilní svozy odpadů, kulturní akce, žádosti o příspěvky

V Březové, dne 23. dubna 2017

 

Martina Nedvědová, starostka