Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 28.4.2017

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 28. dubna 2017 od 16:30 hod.

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Výběr dodavatele stavbyDostavba  místní komunikace na pozemku parc.č. 498/48 v k.ú. Březová u Hořovic“

5) Došlé žádosti o příspěvky

6) Různé:

  • Příprava kulturních akcí

  • Schválení vyřazení tiskárny z evidence majetku

 

V Březové dne 21. dubna 2017

 

                                                                            Martina Nedvědová

                                                                         starostka obce Březová