Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 25. června 2018

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 25. června 2018 od 16:00 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2017

5) Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2017

6) Schvalování koupě budovy prodejny, Březová čp. 102, od COOP Hořovice, družstva

7) Schvalování směny části (26 m²) obecního pozemku parc.č. 396/4 za část (34 m²) pozemku parc.č. 142/3 v k.ú. Březová u Hořovic

8) Dostavba  místní komunikace na pozemcích parc.č. 410/1, 196/1 a 190/47 - schvalování zadávací dokumentace

9) Veřejné dětské hřiště a hřiště u MŠ Březová – žádosti o dotace byly zamítnuty, schvalování dalšího postupu

10) Ukončení pracovního poměru účetní obce – schvalování příkazní smlouvy s externí účetní

11) Prodloužení platnosti smlouvy uzavřené s DDM Beroun, p.o., o výpůjčce klubovny v budově MŠ

12) Opravy v MŠ – vlhkost omítek v ředitelně, nucené větrání s rekuperací, venkovní sklad hraček

13) Výrazné změny v rozpočtu obce – schvalování rozpočtového opatření č. 3/2018

14) Došlé žádosti o příspěvek

15) Různé: Územní studie lokality Z4, zhodnocení Pohádkového lesa a příprava Konce prázdnin

 

V Březové, dne 18. června 2018

 

Martina Nedvědová

starostka obce Březová