Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 24. března v 16:30 hod. v kanceláři OÚ

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 24. března 2017 od 16:30 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Jmenování nové ředitelky MŠ Březová, příspěvkové organizace obce

5) Nabídka přenesené správy veřejného osvětlení

6) Nedokončená stavba místní komunikace na pozemku parc.č. 498/48

7) Informace o části obecního pozemku oplocené spolu se soukromou zahradou  

8) Různé: mobilní svozy odpadů, kulturní akce, žádosti o příspěvky

 

V Březové, dne 17. března 2017

 

                                                       Martina Nedvědová

                                                    starostka obce Březová