Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 12. ledna 2018

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Knihovna v budově OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 12. ledna 2018 od 16:45 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Výběr dodavatele stavby „Elektroinstalace kulturního domu Březová č.p. 53, k.ú. Březová u Hořovic“

5) „Dětské hřiště a Junior park Březová“ - schvalování podání žádosti o dotaci

6) Různé: ceníky svozu odpadu, rozpočtové opatření č. 1/2018

 

V Březové, dne 5. ledna 2018

 

Martina Nedvědová

starostka obce Březová